Skip to content

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Ako proizvod koji ste kupili nije saobrazan ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste proizvod kupili. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora, saglasno zakonskim odredbama.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana kupovine, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan  predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda do ovlašćenog servisera snosiće prodavac.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije naših proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa Uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar, i slični uslovi ili faktori).

NAPOMENE

Montaža uređaja mora biti izvršena isključivo od strane ovlašćenog servisera. Bez potvrde ovlašćenog servisera da je izvršio montažu i puštanje u rad Vaša reklamacija neće biti rešena na pozitivan način. U slučaju reklamacije molimo Vas da priložite Obrazac prava potrošača sa Potvrdom ovlašćenog servisera koji je uređaj montirao i pustio u rad.

Priložiti:

  • reklamacioni list
  • kopiju računa
  • kopiju garantnog lista
  • sliku proizvoda

Garantni rok proizvoda je u skladu sa Zakonom o Zaštiti Potrošača (ZZP) i iznosi minimum 2 (dve) godine od momenta izvršene kupovine, a na određene proizvode garantni rok važi preko zakonskog minimuma u skladu sa odlukom proizvođača a pod određenim uslovima koje propiše i izdefiniše sam proizvođač.

Garantni rok proizvoda je u skladu sa Zakonom o Zaštiti Potrošača (ZZP) i iznosi minimum 2 (dve) godine od momenta izvršene kupovine, a na određene proizvode garantni rok važi preko zakonskog minimuma u skladu sa odlukom proizvođača a pod određenim uslovima koje propiše i izdefiniše sam proizvođač.

IZJAVU O SAOBRAZNOSTI u PDF formatu možete preuzeti ovde.

POTVRDU O GARANCIJI u PDF formatu možete preuzeti ovde.

INFORMACIJE I OBRAZAC PRIJAVE ODREDJENIH UREĐAJA ZA PRODUŽENU GARANCIJU OD 5 GODINA u PDF formatu možete preuzeti ovde.